Gazeteler
Foto Galeri
Sohbet Odas
Künye
  Ankara Haber      Güncel      Siyaset      İlçelerden Haberler      Kültür & Sanat      Magazin      Spor      Sağlık      Ekonomi      REKLAM   
 
Ana Sayfa > Güncel

Tüketici yasası neler getiriyor?
08 Kasım 2013
Tüketici yasası neleri değiştirecek, Tüketici yasası ile gelen yenilikler hangileri, Tüketicinin korunmasına ilişkin tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


Kanuna göre 'aidatsız kredi kartı' geliyor. Konut kredisini erken ödeyene indirim zorunlu. Kanunda konut kredisiyle ilgili önemli detaylar var.

Kanun, tüketici kredileri ve kredi kartları ile ilgili sözleşmeler, kart üyelik aidatları, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, ayıplı malların iadesi, abonelik sözleşmeleri, reklamlar gibi birçok alanda, tüketici haklarını ve kanuna uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımları düzenliyor.

AİDATSIZ KREDİ KARTI GELİYOR

Kanunla, bankalara, üyelik aidatı olmayan kredi kartı imkanı da sunma zorunluluğu getiriliyor.

ŞİMDİ NELER DEĞİŞECEK?

KREDİ HESABINDA ÜCRET, MASRAFI İSTENEMEYECEK

Kanuna göre, belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin ödenmesi ile kapanacak. Ancak, açılan hesap üzerinden başka işlemler yapılması ve tüketicinin hesabın kapatılmasına yönelik talebi olmaması durumunda hesap kapatılmayacak.

Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamayacak.

AİDATSIZ KREDİ KARTI ZORUNLU OLACAK

Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacak. Bu hükme aykırı hareket edenlere bu aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilecek. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi halinde, kart çıkaran kuruluşlara 5 milyon lira ceza verilecek. 

Sözleşme   öncesi   bilgilendirme,   sözleşmenin   zorunlu   içeriği,   kapsam   dışı sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme, efektif yıllık faizin hesaplanması, tüketici kredilerine ilişkin reklamların zorunlu içeriği, fesih hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

KONUT FİNANSMANI

Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

Konut finansmanı kuruluşları, tüketiciye, konut finansmanı sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermek zorunda olacak.

Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek.

Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmayacak. Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içerisinde tüketicinin edimini yerine getirmemesi halinde, bu sürenin sona ermesini takiben konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere konut finansmanı sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhal satışa çıkarmakla yükümlü olacak.

Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için kıymet takdiri yaptıracak. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on işgünü önce tüketiciye bildirilecek. Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirecek. Konutun satışından elde edilen bedelin, kalan borcu aşması halinde aşan kısım tüketiciye derhal ödenecek.

BAĞLI KREDİLER

Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin,tüketici seçimlik haklarından birini kullanması halinde, satıcı, sağlayıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumlu olacak.

Konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu, konutun teslim edilmemesi durumunda, satış sözleşmesinde ya da bağlı kredi sözleşmelerinde belirtilen konut teslim tarihinden itibaren kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 2 yıl olacak. Konutun teslim edilmesi durumunda, konutun teslim edildiği tarihten itibaren kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere aynı süre esas alınacak. 

Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devralması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam edecek. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmayacak.

FAİZ ORANLARI...

Sözleşmede belirtilmek suretiyle, konut finansmanına yönelik kredilerde ve fınansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecek.

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran, tarafların rızası dışında değiştirilemeyecek. Oranın değişken olarak belirlenmesi halinde ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede belirlenecek yurtiçinde veya yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınarak değiştirilebilecek. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi şart olacak. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecek.

KONUT KREDİSİ ERKEN ÖDENİRSE?

Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilecek. Bu hallerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak.

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilecek.

ERKEN ÖDEME TAZMİNATI...

Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın, kalan vade sayısı 36'yı aşmayan kredilerde yüzde birini, vade sayısı 36 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'yi geçemeyecek.

Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmayacak.

Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin ödenmesi ile kapatılacak. Ancak açılan hesap üzerinden başka işlemler yapılması ve tüketicinin hesabın kapatılmasına yönelik talebi olmaması durumunda hesap kapatılmayacak.

Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılmayacak.

7 GÜN İÇİNDE CAYABİLECEK

Tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde, taksitle satış sözleşmesinden de 7 gün içinde cayabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanuna göre, yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenecek ve bunların bir nüshası kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilecek. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının olmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecek.  Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhal giderilecek. Sözleşmede  öngörülen koşullar,  sözleşme  süresi  içerisinde  tüketici  aleyhine değiştirilemeyecek.

HAKSIZ ŞARTLAR HÜKÜMSÜZ SAYILACAK

Tüketiciyle  akdedilen  sözleşmelerde  yer  alan  haksız  şartlar  hükümsüz olacak. Sözleşmenin haksız   şartlar  dışındaki   hükümleri   geçerliliğini  koruyacak.

Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi halinde, bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanacak. Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de bu madde hükümleri uygulanacak.

AYIPLI MALLAR VE İSPAT

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan, satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan, muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı olarak kabul edilecek.

Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı olarak değerlendirilecek. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde,  montaj  talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olacak.

ZAMANAŞIMI

Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabi olacak. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren 5 yıl olarak uygulanacak.

İkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu 1 yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise 3 yıldan az olamayacak. Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmayacak.

AYIPLI HİZMET

Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanabilecek. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanacak. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilecek.

TAKSİTLE SATIŞ VE CAYMA HAKKI

Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek. Tüketici, 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayabilecek.

Cayma  hakkının  kullanıldığına dair bildirimin  bu süre  içinde  satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterli olacak. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat edecek.

Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilecek, aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamayacak. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamayacak. Tüketicinin,  satıcıyı  bulduğu finansal  kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamayacak.

TEMERRÜT

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de kalan borcun en az 10'da birini oluşturan ve birbirini izleyen en az 2 taksidi veya kalan borcun en az 4'te birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Satıcı veya sağlayıcı bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunacak. Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmayacak.

FAİZ ORANI

Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olacak. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdi faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılacak. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdi faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenecek. Bu hallerde ödeme planı, yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenecek.

NOTERDE DÜZENLEME ZORUNLU OLACAK

Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacak.

Kanuna göre, ön ödemeli konut satış sözleşmesinde,  tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorunda olacak.

Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak. Aksi halde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyecek.

Bakanlıkça belirlenen büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunlu olacak. Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler, iflas veya tasfiye masasına dahil edilemeyecek, haciz edilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamayacak. Hükmün uygulamayan satıcılara önce bir aylık süre verilecek. Söz konusu şartların yerine gelirilmemesi halinde satıcıya 500 bin lira ceza verilecek. Aynı uygulama ve yaptırım devre tatil taşınmazları için de geçerli olacak. 

DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ

İşyeri dışında (kapıdan satışlar) kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulacak.

Tüketicinin, işyeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir öneri ile bağlanmadan önce açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirecek. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya ait olacak. İşyeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

MESAFELİ SÖZLEŞMELER

İletişim araçlarıyla kurulan mesafeli sözleşmelerde, tüketici,  açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından  bilgilendirilecek. Tüketicinin  bilgilendirildiğine   ilişkin  ispat  yükü  satıcı   veya sağlayıcıya ait olacak.

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içerisinde yerine getirecek. Bu süre her halükarda 30 günü geçemeyecek. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilecek.

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER

Finansal   hizmetlere   ilişkin  mesafeli   sözleşmelerde,   tüketici, sözleşmenin kurulmasına ilişkin iradesini açıklamadan önce, cayma hakkı, tüketicinin kabul beyanı vermesi halinde  yükümlülük  altına  gireceği  ve  ayrıntıları açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde bilgilendirilecek. Bu bilgilendirmenin ticari amaçla yapıldığı anlaşılır olmalı ve sesli iletişim araçlarının  kullanıldığı  hallerde  sağlayıcının  kimliği  ile  görüşme  talebinin  sebebi  her görüşmenin başında belirtilecek.

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ

Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamayacak.
Tüketicilere, devre tatil sözleşmeleri, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, değişim sözleşmeleri, satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri kurulmadan en az bir gün önce içeren ön bilgilendirme formu verilecek

Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Güncel Haberleri

Başlık Tarih
 
Bosna'da aynı oyun sahnede08 Şubat 2014
İnternet tek TİB06 Şubat 2014
THY'den atılan 305 işçi ile ilgili çok önemli karar05 Şubat 2014
‘Cemaat polisi sinyal bekliyor‘04 Şubat 2014
Ankara Metrosu için geri sayım başladı04 Şubat 2014
Türkiye en fazla turist çeken 6'ıncı ülke03 Şubat 2014
Gülen'e dön çağrısı yaptı: Bırakmıyorlar mı?03 Şubat 2014
Taksit sınırlandı kart limiti azaldı01 Şubat 2014
Alın terine balyoz!30 Ocak 2014
Faiz lobisinin hedefi AK Parti30 Ocak 2014
Merkez Bankası tokadı vurdu!29 Ocak 2014
O böceği yerleştiren yakalandı!28 Ocak 2014
Sivas‘ta otobüs devrildi: 8 ölü27 Ocak 2014
Savcılardan her hafta rapor isteyeceğim 25 Ocak 2014
Her şey net: Öz'ün faturalarını biz ödedik!24 Ocak 2014
TUSİAD'da 28 Şubat sarsıntısı!24 Ocak 2014
Faizcilerden Merkez'e dolar saldırısı!24 Ocak 2014
Emekli emniyet müdüründen şok cemaat iddiası23 Ocak 2014
Cenevre-2 öncesinde yine ''varil bombası''22 Ocak 2014
96 hakim ve savcının görev yeri değişti22 Ocak 2014
Katliam raporu tüm dünyanın elinde22 Ocak 2014
Fethullah Gülen CIA'e mi çalışıyor?22 Ocak 2014
Aziz Yıldırım: Hapis yatmak için geliyorum21 Ocak 2014
55 bin fotoğrafa Esad ne diyecek bakalım!21 Ocak 2014
BDDK 3 "ABİ"yi görevden aldı18 Ocak 2014
Müslüman dünyanın bitmeyen çilesi!17 Ocak 2014
İnternet artık özgürlüğünü kaybediyor!17 Ocak 2014
Türkiye'nin taşları artık para ediyor17 Ocak 2014
BDDK'da köstebek avı başladı16 Ocak 2014
HSYK Birinci Dairesinde değişiklik15 Ocak 2014
SBS yerleştirmelerinin yürütmesi durduruldu15 Ocak 2014
Savcı Muammer Akkaş'ın büyük skandalı14 Ocak 2014
'Kanser ilacı buluşumuzu dünyaya sunmamız gerekir'13 Ocak 2014
Güç liginde ilk 11'deyiz13 Ocak 2014
Olası bir deprem en çok buraları vuracak!12 Ocak 2014
THY halka arz edilecek mi?12 Ocak 2014
Maliye'de görevden almalar08 Ocak 2014
Cemaat hükümeti yıkacak!07 Ocak 2014
Torba dolusu müjde07 Ocak 2014
Gülen Cemaati dağılıyor!06 Ocak 2014
180 ülkenin bize ihtiyacı var toparlanmalıyız04 Ocak 2014
Türkiye Kuzey Irak'ta petrol çıkaracak04 Ocak 2014
Geniş tabanlı şeffaf HSYK03 Ocak 2014
''Tam gün'' yasalaştı03 Ocak 2014
AYM'den tutuklu vekillerle ilgili flaş karar03 Ocak 2014
AYM'den tutuklu vekillerle ilgili flaş karar03 Ocak 2014
Çılgın projeyi Başbakan açıklayacak02 Ocak 2011
Suriye'den Türkiye'ye çok ağır suçlama! 01 Ocak 2011
Babek Zencani gözaltına alındı31 Aralık 2013
"HSYK büyük bir hata yaptı"31 Aralık 2013
Yargının içindeki çeteyi anlattı31 Aralık 2013
Kredi kartlarına maaş ayarı31 Aralık 2013
Bu Memurlara servis müjdesi30 Aralık 2013
Faiz lobilerinin canını çok acıttık!28 Aralık 2013
Savcıya 'militan' benzetmesi28 Aralık 2013
Başsavcılık: TCDD'yle ilgili soruşturma var26 Aralık 2013
Gülen'de hoşgörü dip yaptı!24 Aralık 2013
Bu defa Erdoğan'ı yedirtmeyeceğiz!24 Aralık 2013
Halkbank'tan hodri meydan:İşlemler şeffaf24 Aralık 2013
Bakan Güler: O paralar evdeydi çünkü...24 Aralık 2013
Halkbank'tan açıklama geldi23 Aralık 2013
Adli Kolluk Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı21 Aralık 2013
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda son dakika21 Aralık 2013
11 kayıp dinleme cihazı kimin elinde?21 Aralık 2013
Rüşvet operasyonu neden öne çekildi?20 Aralık 2013
Operasyon nasıl başladı?20 Aralık 2013
Hüseyin Çapkın görevden alındı19 Aralık 2013
Adalet Bakanlığı'ndan fezleke açıklaması19 Aralık 2013
Ankara Emniyeti'nde görev yeri değişenlerin listesi19 Aralık 2013
Babamızın oğlu olsa dinlemeyiz19 Aralık 2013
Gözaltına alınanlardan 10'u serbest bırakıldı19 Aralık 2013
İstanbul Emniyeti'nde şok18 Aralık 2013
3,5 yıl sonra vizesiz seyahat başlayacak16 Aralık 2013
Ankara'da 350 işci zehirlendi!14 Aralık 2013
SGK'nın sileceği borçlar belli oldu14 Aralık 2013
Korkunç gerçek ortaya çıktı!13 Aralık 2013
Abdülkadir Molla'nın idam cezası onandı12 Aralık 2013
Başbakan Erdoğan 113 tesisin açılışını yaptı12 Aralık 2013
4 milyon kişinin GSS prim borcuna af geliyor12 Aralık 2013
Havalimanına gitmeden önce bakın!12 Aralık 2013
Erdoğan'dan Meclis gücü vurgusu11 Aralık 2013
Türkiye büyüme şampiyonu11 Aralık 2013
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddialara cevap verdi11 Aralık 2013
Esenboğa yolunda meydana gelen trafik kazaları10 Aralık 2013
Üniversitelerde sınırsız eğitim sona eriyor10 Aralık 2013
BDP ve pkk tutuştu!10 Aralık 2013
Dikmen Vadisi’nde mülteci dramı10 Aralık 2013
Isıtmalı yolda dijital uyarı10 Aralık 2013
'Sürece zarar vermek için yapılan eylem''09 Aralık 2013
Lice'de kaçırılan 4 asker serbest09 Aralık 2013
Erdoğan'dan eşitlik mesajı07 Aralık 2013
Yeni Türkiye’nin doğduğu yerdeyim07 Aralık 2013
Dersane yerine OSB'lere meslek lisesi07 Aralık 2013
Mehmet Baransu hakkında soruşturma06 Aralık 2013
Kızılay'da ‘Deşifre oldum’ eylemi05 Aralık 2013
'Yılın Kişisi' Oylaması bitti!05 Aralık 2013
Geri adım atmayı da bilmeli04 Aralık 2013
Kılıçdaroğlu Beyaz Saray'da03 Aralık 2013
Erdoğan, biz korkutma siyaseti yapmıyoruz 02 Aralık 2013
O gökdelenlere yıkım kararı02 Aralık 2013
İstanbul’da ‘evet’ Ankara’da ‘ret’30 Kasım 2013
Hamamönü gelişmeye devam ediyor30 Kasım 2013
5 yılda 81 ilde yaygınlaşacak30 Kasım 2013
Onun adını ağzıma almam30 Kasım 2013
Bedelli askerlik müjdesi26 Kasım 2013
Mabetler 2015'te hazır26 Kasım 2013
Cemaat içinden cemaate ağır eleştiri25 Kasım 2013
Tam gün tasarısı komisyondan geçti23 Kasım 2013
Patronlar Irak seferine çıkıyor23 Kasım 2013
Arınç-Biden görüşmesinde ele alınan konular23 Kasım 2013
Kar geliyor23 Kasım 2013
Tankların neden Sincan'da yürütüldüğünü açıkladı22 Kasım 2013
Mursi'nin yargı karşısındaki duruşunu alkışlıyorum22 Kasım 2013
Erdoğan'dan dersane kararı21 Kasım 2013
ODTÜ: Amaç belli, itiraz edeceğiz21 Kasım 2013
Kıdem Tazminatları hakkında iyi haber20 Kasım 2013
Bütün borçlarımıza sınır geliyor20 Kasım 2013
Mamak'ta temelin ilk harcı atıldı20 Kasım 2013
Bunu yapan şoför bin 462 lira ceza alacak19 Kasım 2013
'29 Yaş'a GBT kıskacı19 Kasım 2013
BDP’de Barzani çatlağı18 Kasım 2013
Gülen’den bir dershane yorumu daha18 Kasım 2013
Ortadoğu petrolü Türkiye'ye akacak18 Kasım 2013
Mahşere kadar biriz beraberiz18 Kasım 2013
Diyalog çağrımız darbecilere yönelik değil18 Kasım 2013
Cumhurbaşkanı Gül'den dershane açıklaması16 Kasım 2013
Davutoğlu'ndan Myanmar için eylem planı önerisi15 Kasım 2013
Filipinler'de gıda ve su sıkıntısı giderek artıyor15 Kasım 2013
Dersaneler kapanacak mı?15 Kasım 2013
TBMM'de pantolon yasağı tarih oldu14 Kasım 2013
Türkiye'ye yeni Patriot füzeleri geliyor14 Kasım 2013
Mısır'da olağanüstü hal kaldırıldı13 Kasım 2013
Kıskandıran dev ortaklık13 Kasım 2013
Diyanet'ten öğrenci evi açıklaması12 Kasım 2013
Muhaliflerden Cenevre-2 Konferansı'na "şartlı evet"11 Kasım 2013
CHP'de plan var proje yok!11 Kasım 2013
Kısa dönem askerlik 3 ay mı olacak? 11 Kasım 2013
499 personel alımı daha yapacağız 08 Kasım 2013
Kıdem taminatında son söz!08 Kasım 2013
Bir tır dolusu roket başlığı ele geçirildi07 Kasım 2013
Suç işleyen öğrenciye 1 yıl uzaklaştırma07 Kasım 2013
"İngiltere, Türkiye'nin hatlarına sızdı"07 Kasım 2013
Apart dairelere polis kontrolü geliyor07 Kasım 2013
'Meşru hayat vardır, gayrimeşru hayat vardır'07 Kasım 2013
Marmara'nın altından geçmeyi düşünüyorum06 Kasım 2013
Hükümet'ten dev adım geliyor06 Kasım 2013
NBA'de Türk coşkusu06 Kasım 2013
Alkol muayenesinde matematik sorgusu geliyor05 Kasım 2013
UNESCO Türk kahvesini korumaya alıyor05 Kasım 2013
En düşük taşıt vergisi 537 liraya çıkacak05 Kasım 2013
İşte İngiltere'nin en büyük hayali05 Kasım 2013
Başbakan’dan sürpriz Fenerbahçe mesajı04 Kasım 2013
Yeni kimlik kartlarıyla sürücü belgeleri seneye kullanımda04 Kasım 2013
Başpehlivanın altın kemeri geri alındı02 Kasım 2013
Altın almak için tarihi fırsat02 Kasım 2013
Milletin talebi Parlamentoda gerçekleşti02 Kasım 2013
Rus istihbaratından pkk'ya emir!02 Kasım 2013
Sarıgül gibi 10 kişi gelse İstanbul'u kazanamaz!01 Kasım 2013
Marmaray'a dış basından övgüler31 Ekim 2013
Millet olarak alacak daha çok mesafemiz var31 Ekim 2013
Başörtüsü dinimizin gereklerinden biri31 Ekim 2013
Marmaray ile hep beraber gurur duyacağız30 Ekim 2013
153 yıllık rüya Marmaray açılıyor28 Ekim 2013
Ankara'ya 10 bin kişiyle çıkarma yapacak26 Ekim 2013
27 ve 29 Ekim'de Ankara'da yollar kapalı25 Ekim 2013
12 Eylül davasında müebbet istemi25 Ekim 2013
Cumhuriyet bir zümrenin değildir25 Ekim 2013
Türkiye’yi seçim gerginliği bekliyor23 Ekim 2013
Bakaya ve yoklama kaçağına takip23 Ekim 2013
'Ben ev sahibiyim, sen daha kiracı bile değilsin''23 Ekim 2013
Suriye halkını kurtarın çağrısı23 Ekim 2013
Arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz23 Ekim 2013
Pasaportlar artık Emniyet'ten alınmayacak22 Ekim 2013
Balyoz sanığı Emekli Albay Yıldız ölü bulundu22 Ekim 2013
Çalışmalara şimdiden başladık22 Ekim 2013
Krizin kazananı Obama oldu22 Ekim 2013
Hakan Fidan'ın sadakati tartışılmaz21 Ekim 2013
Kamuya 9 bin kişi alınacak19 Ekim 2013
Türkiye NATO'dan atılmalı19 Ekim 2013
Kısa dönem askerlik 4 aya mı inecek?19 Ekim 2013
ABD ve Avrupa'da Çin-Türkiye paniği18 Ekim 2013
3 trilyon $'lık proje Türkleri bekliyor18 Ekim 2013
İşte en çok kazanın yaşandığı iller17 Ekim 2013
Çözüm sürecinde zor günler17 Ekim 2013
'Dünya için felaket olur14 Ekim 2013
760 bin cezalı sürücüye kötü haber! 12 Ekim 2013
Ağar cezaevine dönmeyecek12 Ekim 2013
İlk Lazca ders verildi10 Ekim 2013
Çiçek'ten "sünnet" mektubu10 Ekim 2013
Altın fiyatları son durum ne oldu? - (altın fiyatları yükselecek mi)09 Ekim 2013
Erdoğan, Halid Meşal ile görüşecek09 Ekim 2013
Kamuda başörtüsüne özgürlük geldi 08 Ekim 2013
Bugün okullarda Andımız okunmayacak08 Ekim 2013
TBMM'nin onayladığı tezkerenin anlamı08 Ekim 2013
Yedek subaylık kaldırılmayacak08 Ekim 2013
280 bin askere erken teskere07 Ekim 2013
Memura part-time çalışma geliyor07 Ekim 2013
Hurda araç teşviği 2014’te05 Ekim 2013
Suriye'deki büyük insanlık dramı sona erdirilmeli05 Ekim 2013
Bağış: Askerlik belki tamamen kaldırılabilir05 Ekim 2013
Değişime ayak uydurmayan tarih olacak04 Ekim 2013
Kota’lı doğalgaz vatandaşı dondurdu04 Ekim 2013
TSK personel sayısını güncelledi03 Ekim 2013
Suriye Tezkere'si TBMM'ye sunuldu02 Ekim 2013
Dünya 17 Ekim'e kilitlendi02 Ekim 2013
Kurban Bayramı tatili kaç gün01 Ekim 2013
CHP'de Palalı kriz30 Eylül 2013
'Çılgın Türk' hayatını kaybetti28 Eylül 2013
Yeni bir ittifak doğuyor 28 Eylül 2013
Başbakan Erdoğan:Şaşıracaklar 27 Eylül 2013
Elektrikte fahiş faturaya son26 Eylül 2013
Koç'a 200 kişilik müfettiş ordusu26 Eylül 2013
CHP'de Sarıgül belirsizliği26 Eylül 2013
Ali İsmail davasında ömür boyu hapis istemi26 Eylül 2013
18 pkk'lı cezaevinden firar etti25 Eylül 2013
Başbakan Erdoğan'ın gizli programı25 Eylül 2013
Dünyaya rezil olduk!24 Eylül 2013
Hizbullah'tan kritik karar!24 Eylül 2013
MİT ve Emniyet 2. ekibin peşinde 23 Eylül 2013
ODTÜ yol planının ayrıntıları belli oldu22 Eylül 2013
'İnançlı nesil istiyoruz, tinerci değil'22 Eylül 2013
31 polise Gezi soruşturması20 Eylül 2013
Tezkere üzerindeki çalışmalar sürüyor20 Eylül 2013
İşsizlik parası artıyor18 Eylül 2013
O bakışlar 52 yıldır gözümden gitmiyor17 Eylül 2013
Türk jetleri Suriye helikopterini vurdu17 Eylül 2013
Kimyasal silah kullanıldığı rapor edildi17 Eylül 2013
Ders zili minik öğrenciler için çaldı16 Eylül 2013
Kerry, Davutoğlu'nu Paris'e davet etti16 Eylül 2013
Mursi'yi öldürecekler 14 Eylül 2013
Gezi olaylarının tek hedefi Erdoğan 14 Eylül 2013
28 Şubat'ı destekleyen medya panikte!13 Eylül 2013
Europol’den itiraf: pkk Avrupa’da palazlanıyor12 Eylül 2013
Obama Suriye için Kongre'den erteleme istedi 11 Eylül 2013
Ankara'da trafikte uyuşturucu denetimi başladı10 Eylül 2013
Alevi derneklerden 'Sözde Aleviler'e sert tepki10 Eylül 2013
Muhtaç asker ailesine ilk ödeme bugün10 Eylül 2013
Bu maçı alacağız başka yolu yok10 Eylül 2013
Fikri olana 200 bin lira 09 Eylül 2013
Alkol Yasası bugünden itibaren başlıyor09 Eylül 2013
F-16’lar ‘vur emri’yle Diyarbakır’dan uçtu09 Eylül 2013
Putin ısrarla ikna olmuyor07 Eylül 2013
ODTÜ'de gergin gece07 Eylül 2013
Gül, Türkiye'nin 100. yıl hedefini açıkladı06 Eylül 2013
Rus savaş gemileri Boğaz'dan geçti06 Eylül 2013
"28 Şubat" davasında 9 tahliye06 Eylül 2013
Cenevre'de Suriye toplantısı05 Eylül 2013
Bedeli ne olursa olsun askeri darbeyi devireceğiz05 Eylül 2013
Ankara'ya bomba gibi düşen haber05 Eylül 2013
500 bürokrata casus şoku!04 Eylül 2013

Arşiv Arama
 
..
Foto Galeri
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Facebook Beğen
Hava Durumu
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Sohbet Odas
Bu site'de Codec Portal kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın!