Gazeteler
Foto Galeri
Sohbet Odas
Künye
  Ankara Haber      Güncel      Siyaset      İlçelerden Haberler      Kültür & Sanat      Magazin      Spor      Teknoloji      Sağlık      Ekonomi      REKLAM   
 
Ana Sayfa > Güncel

Tüketici yasası neler getiriyor?
08 Kasım 2013
Tüketici yasası neleri değiştirecek, Tüketici yasası ile gelen yenilikler hangileri, Tüketicinin korunmasına ilişkin tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


Kanuna göre 'aidatsız kredi kartı' geliyor. Konut kredisini erken ödeyene indirim zorunlu. Kanunda konut kredisiyle ilgili önemli detaylar var.

Kanun, tüketici kredileri ve kredi kartları ile ilgili sözleşmeler, kart üyelik aidatları, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, ayıplı malların iadesi, abonelik sözleşmeleri, reklamlar gibi birçok alanda, tüketici haklarını ve kanuna uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımları düzenliyor.

AİDATSIZ KREDİ KARTI GELİYOR

Kanunla, bankalara, üyelik aidatı olmayan kredi kartı imkanı da sunma zorunluluğu getiriliyor.

ŞİMDİ NELER DEĞİŞECEK?

KREDİ HESABINDA ÜCRET, MASRAFI İSTENEMEYECEK

Kanuna göre, belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin ödenmesi ile kapanacak. Ancak, açılan hesap üzerinden başka işlemler yapılması ve tüketicinin hesabın kapatılmasına yönelik talebi olmaması durumunda hesap kapatılmayacak.

Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamayacak.

AİDATSIZ KREDİ KARTI ZORUNLU OLACAK

Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacak. Bu hükme aykırı hareket edenlere bu aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilecek. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi halinde, kart çıkaran kuruluşlara 5 milyon lira ceza verilecek. 

Sözleşme   öncesi   bilgilendirme,   sözleşmenin   zorunlu   içeriği,   kapsam   dışı sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme, efektif yıllık faizin hesaplanması, tüketici kredilerine ilişkin reklamların zorunlu içeriği, fesih hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

KONUT FİNANSMANI

Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

Konut finansmanı kuruluşları, tüketiciye, konut finansmanı sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermek zorunda olacak.

Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek.

Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmayacak. Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içerisinde tüketicinin edimini yerine getirmemesi halinde, bu sürenin sona ermesini takiben konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere konut finansmanı sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhal satışa çıkarmakla yükümlü olacak.

Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için kıymet takdiri yaptıracak. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on işgünü önce tüketiciye bildirilecek. Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirecek. Konutun satışından elde edilen bedelin, kalan borcu aşması halinde aşan kısım tüketiciye derhal ödenecek.

BAĞLI KREDİLER

Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin,tüketici seçimlik haklarından birini kullanması halinde, satıcı, sağlayıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumlu olacak.

Konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu, konutun teslim edilmemesi durumunda, satış sözleşmesinde ya da bağlı kredi sözleşmelerinde belirtilen konut teslim tarihinden itibaren kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 2 yıl olacak. Konutun teslim edilmesi durumunda, konutun teslim edildiği tarihten itibaren kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere aynı süre esas alınacak. 

Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devralması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam edecek. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmayacak.

FAİZ ORANLARI...

Sözleşmede belirtilmek suretiyle, konut finansmanına yönelik kredilerde ve fınansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecek.

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran, tarafların rızası dışında değiştirilemeyecek. Oranın değişken olarak belirlenmesi halinde ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede belirlenecek yurtiçinde veya yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınarak değiştirilebilecek. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi şart olacak. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecek.

KONUT KREDİSİ ERKEN ÖDENİRSE?

Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilecek. Bu hallerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacak.

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilecek.

ERKEN ÖDEME TAZMİNATI...

Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın, kalan vade sayısı 36'yı aşmayan kredilerde yüzde birini, vade sayısı 36 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'yi geçemeyecek.

Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmayacak.

Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap, kredinin ödenmesi ile kapatılacak. Ancak açılan hesap üzerinden başka işlemler yapılması ve tüketicinin hesabın kapatılmasına yönelik talebi olmaması durumunda hesap kapatılmayacak.

Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılmayacak.

7 GÜN İÇİNDE CAYABİLECEK

Tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde, taksitle satış sözleşmesinden de 7 gün içinde cayabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanuna göre, yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenecek ve bunların bir nüshası kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilecek. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının olmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecek.  Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhal giderilecek. Sözleşmede  öngörülen koşullar,  sözleşme  süresi  içerisinde  tüketici  aleyhine değiştirilemeyecek.

HAKSIZ ŞARTLAR HÜKÜMSÜZ SAYILACAK

Tüketiciyle  akdedilen  sözleşmelerde  yer  alan  haksız  şartlar  hükümsüz olacak. Sözleşmenin haksız   şartlar  dışındaki   hükümleri   geçerliliğini  koruyacak.

Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi halinde, bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanacak. Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de bu madde hükümleri uygulanacak.

AYIPLI MALLAR VE İSPAT

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan, satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan, muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı olarak kabul edilecek.

Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı olarak değerlendirilecek. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde,  montaj  talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olacak.

ZAMANAŞIMI

Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabi olacak. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren 5 yıl olarak uygulanacak.

İkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu 1 yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise 3 yıldan az olamayacak. Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmayacak.

AYIPLI HİZMET

Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanabilecek. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanacak. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilecek.

TAKSİTLE SATIŞ VE CAYMA HAKKI

Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek. Tüketici, 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayabilecek.

Cayma  hakkının  kullanıldığına dair bildirimin  bu süre  içinde  satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterli olacak. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat edecek.

Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilecek, aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamayacak. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamayacak. Tüketicinin,  satıcıyı  bulduğu finansal  kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamayacak.

TEMERRÜT

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de kalan borcun en az 10'da birini oluşturan ve birbirini izleyen en az 2 taksidi veya kalan borcun en az 4'te birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Satıcı veya sağlayıcı bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunacak. Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmayacak.

FAİZ ORANI

Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olacak. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdi faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılacak. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdi faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenecek. Bu hallerde ödeme planı, yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenecek.

NOTERDE DÜZENLEME ZORUNLU OLACAK

Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacak.

Kanuna göre, ön ödemeli konut satış sözleşmesinde,  tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorunda olacak.

Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak. Aksi halde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyecek.

Bakanlıkça belirlenen büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunlu olacak. Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler, iflas veya tasfiye masasına dahil edilemeyecek, haciz edilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamayacak. Hükmün uygulamayan satıcılara önce bir aylık süre verilecek. Söz konusu şartların yerine gelirilmemesi halinde satıcıya 500 bin lira ceza verilecek. Aynı uygulama ve yaptırım devre tatil taşınmazları için de geçerli olacak. 

DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ

İşyeri dışında (kapıdan satışlar) kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulacak.

Tüketicinin, işyeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir öneri ile bağlanmadan önce açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirecek. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya ait olacak. İşyeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

MESAFELİ SÖZLEŞMELER

İletişim araçlarıyla kurulan mesafeli sözleşmelerde, tüketici,  açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından  bilgilendirilecek. Tüketicinin  bilgilendirildiğine   ilişkin  ispat  yükü  satıcı   veya sağlayıcıya ait olacak.

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içerisinde yerine getirecek. Bu süre her halükarda 30 günü geçemeyecek. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilecek.

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER

Finansal   hizmetlere   ilişkin  mesafeli   sözleşmelerde,   tüketici, sözleşmenin kurulmasına ilişkin iradesini açıklamadan önce, cayma hakkı, tüketicinin kabul beyanı vermesi halinde  yükümlülük  altına  gireceği  ve  ayrıntıları açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde bilgilendirilecek. Bu bilgilendirmenin ticari amaçla yapıldığı anlaşılır olmalı ve sesli iletişim araçlarının  kullanıldığı  hallerde  sağlayıcının  kimliği  ile  görüşme  talebinin  sebebi  her görüşmenin başında belirtilecek.

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ

Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamayacak.
Tüketicilere, devre tatil sözleşmeleri, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, değişim sözleşmeleri, satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri kurulmadan en az bir gün önce içeren ön bilgilendirme formu verilecek

Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Güncel Haberleri

Başlık Tarih
 
O Yarbay ilk kez konuştu!25 Ağustos 2015
Fuat Avni’den Yarbay Mehmet Alkan iddiası24 Ağustos 2015
Öfke AKP’ye döndü21 Ağustos 2015
Şehit yakını: Cumhurbaşkanı bununla gurur duysun. Kardeşi kardeşe kırdırıyor21 Ağustos 2015
BAF tan Terör Olayları ile İlgili Açıklama13 Ağustos 2015
Ağrı’da karakola roketli saldırı!13 Ağustos 2015
Yunan Sahil Güvenliği ölüme terk etti, Türk balıkçılar kurtardı13 Ağustos 2015
İran ile Sümeyye Erdoğan krizi!12 Ağustos 2015
El freni çekilmeyen otomobil denize düşmekten son anda kurtarıldı12 Ağustos 2015
Cumhurbaşkanlığı'nda başyaverlikte görev değişimi12 Ağustos 2015
Askere Irak'a girme yetkisi verildi!12 Ağustos 2015
Ankara'da TIR, EGO otobüsüne çarptı: 20 yaralı18 Haziran 2015
Petrol tankeri karaya oturdu!18 Haziran 2015
Fezleke Adalet Bakanlığı’nda18 Haziran 2015
BAF tan 23 Nisan Kutlama Mesajı23 Nisan 2015
Gözü doymuyor09 Nisan 2015
TSK’dan flaş Balyoz açıklaması!01 Nisan 2015
Bahçeli: Berkin Elvan bir kez daha katledilmiştir01 Nisan 2015
BAF Mehmet Selim KİRAZ için taziye mesajı yayınladı.01 Nisan 2015
BAF tan ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI18 Mart 2015
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması04 Mart 2015
Facebook Kurucusu Zuckerberg'den açıklama: Türkiye'den çok fazla soru alıyoruz04 Mart 2015
Muğla Cezaevi'nde çocuk tutuklulara işkence27 Şubat 2015
Açık alanda sigara yasakları başlıyor27 Şubat 2015
Malatya'da İki F-16 Savaş Uçağı Düştü24 Şubat 2015
Öğrencilerine Kitap Sevgisini Aşılamak İçin Çaba Gösteriyor22 Şubat 2015
Süt Üretiminin Dörtte Biri Altı İlden22 Şubat 2015
Gençler Şiddete Karşı Bilinçli Değil22 Şubat 2015
TSK'dan 39 Tankla Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ne Operasyon22 Şubat 2015
İşte gıdada sahtecilik yapan 26 firma21 Şubat 2015
Türkiye ile Çin uzun menzilli füze yapacak21 Şubat 2015
İşte gıdada sahtecilik yapan 26 firma21 Şubat 2015
DHMİ Genel Müdürü Birdal görevden alındı21 Şubat 2015
İzmir'de gerginlik sürüyor: Beş bıçak bulundu, yedi kişi gözaltında21 Şubat 2015
İğrenç taciz son anda önlendi!21 Şubat 2015
Fuat Avni: İş Bankası’na da müdahale edecekler21 Şubat 2015
Adayları Saray belirleyecek20 Şubat 2015
İŞTE KAR TATİLİ ALINAN İLLER18 Şubat 2015
Özgecan'ın katil zanlısının arkadaşı cezaevinde dövüldü17 Şubat 2015
TEM otoyolunun Edirne istikametinde zincirleme kaza17 Şubat 2015
İstanbul'da kar tatili17 Şubat 2015
Hakan Fidan, Öcalan görüşmeleri sürecek mi?13 Şubat 2015
TSK’dan ‘paralel yapı’ açıklaması03 Şubat 2015
Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı top mermisi tartıldı31 Ocak 2015
Sigara içme yasağı genişliyor!31 Ocak 2011
Kriptolu dinlemede ikinci dalga hazırlığı28 Ocak 2015
Tacizci müdür yardımcısı tutuklandı17 Ocak 2011
Esed'den dünyayı şok edecek Paris açıklaması17 Ocak 2011
İşte Zafer Çağlayan'ı komisyonda aklayan o belge!17 Ocak 2011
BAŞKENT ANKARA DERNEKLER FEDARASYONUNA ANLAMLI ZİYARET18 Aralık 2014
BAŞKAN CENGİZ'DEN 24 KASIM ÖGRETMENLER GÜNÜ MESAJI24 Kasım 2014
CHP'yi karıştıracak MİT mektubu24 Kasım 2014
Toplu sözleşme memuru vurdu24 Kasım 2014
Devlet Bahçeli'ye Terörist Rıza tepkisi12 Kasım 2014
Baf tan 30 Ağustos zafer bayramı mesajı29 Ekim 2014
CESUR'DAN CESUR GİRİŞİM18 Ekim 2014
Beyhan Sarı dan Makamlara Ziyaret17 Ekim 2014
Cem Garipoğlu'nun hiç görmediğiniz koğuş fotoğrafları Akşam, Cem Garipoğlu'nun koğuş fotoğrafların17 Ekim 2014
Zam bekleyen memurlara Şimşek'ten kötü haber!16 Ekim 2014
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Üniversite Burs Başvuruları Başladı!16 Ekim 2014
Mark Zuckerberg'den Ebola Virüsü İçin 25 Milyon Dolar Bağış15 Ekim 2014
İdris Naim Şahin'den paralel yapıya övgüler15 Ekim 2014
BAF Bugün Ankara'nın gurur günü13 Ekim 2014
Ankara Metrosu'nda feci ölüm13 Ekim 2014
Kış lastiği takmayana ceza geliyor13 Ekim 2014
Kaybolan askeri helikopter hakkında kritik açıklama!13 Ekim 2014
Danıştay'da HSYK seçimi 13 Ekim 2014
Cemaat son kalesi HSYK'yı kaybetti13 Ekim 2014
Cem Garipoğlu ölmedi kaçırıldı iddiası fotoğrafla yalanlandı13 Ekim 2014
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Üniversitesi'nde13 Ekim 2014
HSYK'da hükümetin istediği oldu13 Ekim 2014
Aziz Yıldırım yeniden yargılanacak29 Eylül 2014
Başkent'te bugün elektrik kesintisi yapılacak29 Eylül 2014
PKK'dan Akdoğan'ın sözlerine açık tehdit!29 Eylül 2014
Erdoğan uyuşturucuyla mücadele sempozyumuna katıldı İZLE29 Eylül 2014
Danıştay'da HSYK seçimi 29 Eylül 2014
TSK Suriyeli Kürtler'e yardım fotoğraflarını paylaştı 22 Eylül 2014
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak'ın "senin devletin" çıkışına komutandan tokat gibi bir cevap geld22 Eylül 2014
Bülent Arınç'tan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama22 Eylül 2014
Ahmet Özal: Babamı iki daire için mi öldürdüm13 Eylül 2014
MHP seçim öncesi kongreye gidiyor13 Eylül 2014
30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN03 Eylül 2014
BAŞIMIZ SAGOLSUN03 Eylül 2014
Muharrem İnce'den Emine Ülker Tarhan'a açık davet02 Eylül 2014
Diyarbakır'da F-16 uçağı düştü02 Eylül 2014
Cengiz’in Zafer bayramı Mesajı02 Eylül 2014
Emrullah İşler en kısa bakanlık yapan isim oldu İ29 Ağustos 2014
MEB TEOG boş kontenjanlarını açıklandı29 Ağustos 2014
Beşir Atalay AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu29 Ağustos 2014
Batı IŞİD'e karşı Esad'la el sıkışacak23 Ağustos 2014
Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik haritası23 Ağustos 2014
Trafik Canavarı Yine Bir Can Aldı23 Ağustos 2014
Beyhan SARI dan Davutoğlu mesajı23 Ağustos 2014
Erdoğan ve Davutoğlu Cuma namazını beraber kıldı23 Ağustos 2014
Beyhan Sarı'dan Başsağlığı22 Ağustos 2014
Abdullah Gül: Parlamenter sistemden yanayım19 Ağustos 2014
Diyarbakır'a dikilen PKK'lı heykeli için karar verildi18 Ağustos 2014
Ankara Ulus'tan tarihi eser fışkırdı!16 Ağustos 2014
İsmet Yılmaz'dan bedelli askerlikte yaş sınırı açıklaması16 Ağustos 2014
Baykal CHP kurultayında yeni yönetim istedi 16 Ağustos 2014
Kezban Hatemi'nin Başbakan adayı Binali Yıldırım 13 Ağustos 2014
Üçüncü Havalimanı'nın ismi: Recep Tayyip Erdoğan 13 Ağustos 2014
Erdoğan: Gül'ün partiye dönmesinde bir mani yok12 Ağustos 2014
Devlet Bahçeli: CHP’li muhalif vekiller aceleci davrandı12 Ağustos 2014
Muharrem İnce: Ortada büyük bir hezimet var12 Ağustos 2014
Erdoğan: 77 milyonun Cumhurbaşkanıyım11 Ağustos 2014
Erdoğan: Toplumsal uzlaşma süreci başlatalım11 Ağustos 2014
Seçim trafiği yolları kilitledi09 Ağustos 2014
IŞİD'den açık tehdit: 'İstanbul'u vururuz'09 Ağustos 2014
Aleviler Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy verecek09 Ağustos 2014
Diyarbakır'da bayrak indiren kişi yakalandı09 Ağustos 2014
Mehmet Baransu serbest bırakıldı09 Ağustos 2014
Meteoroloji'den İstanbul ve 2 il için uyarı Meteoroloji'den yapılan açık08 Ağustos 2014
08 Ağustos 2014
Yüksek Askeri Şura Ağustos ayı kararları 06 Ağustos 2014
Yurt Atayün'ün arkadan kelepçelenmesiyle ilgili tutanak05 Ağustos 2014
1 SAAT HAVADA ASILI KALDILAR05 Ağustos 2014
Bu nasıl vicdan05 Ağustos 2014
Torba Yasa çalışan kadınları sevindirecek04 Ağustos 2014
Ankara Siteler'de korkunç cinayet!04 Ağustos 2014
Irak Suriye sınırında PKK IŞİD savaşı cıktı04 Ağustos 2014
Meclis'teki kavga sonrası MHP'li vekilden şok tweet04 Ağustos 2014
Başbakan Erdoğan mitingte vasiyeti açıkladı!04 Ağustos 2014
Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da konuştu04 Ağustos 2014
Bayramda tatile gidenler dönmeye başladı04 Ağustos 2014
Erdoğan'ın treni Sakarya'da durmadı26 Temmuz 2014
Enkaz altından 85 ceset çıkarıldı26 Temmuz 2014
Türkiye ve ABD tüm personelini geri çağırdı26 Temmuz 2014
Tekirdağ Valisi, Coca-Cola'yı Fanta içerek protesto etti24 Temmuz 2014
İncirlik'te bayrak krizi24 Temmuz 2014
Gözaltına alınan polisler ne ile suçlanıyor?24 Temmuz 2014
İsrail Gazze'de kana doymuyor: 647 ölü var24 Temmuz 2014
Emniyet'e operasyonda son durum!24 Temmuz 2014
İsrail askerlerini şok eden olay!24 Temmuz 2014
Hakkari'da olağanüstü hal ilan edildi!21 Temmuz 2014
Bir Türk Bayrağı indirme olayı daha!21 Temmuz 2014
Samsun'da korkutan deprem!21 Temmuz 2014
Şiddetli yağışlar Türkiye'de can aldı!21 Temmuz 2014
Filistin liderinin yürek burkan Gazze konuşması!19 Temmuz 2014
ABD Başkanı Obama'dan da İsrail'e destek geldi19 Temmuz 2014
İsrail'e en sert tepki!19 Temmuz 2014
Milli Piyango özelleşti! İşte MPİ'nin yeni sahibi17 Temmuz 2014
Somalı madencilerin Ankara çıkarması!17 Temmuz 2014
İsrail Gazze'yi yine vurdu: 4 çocuk öldü17 Temmuz 2014
PKK'nın elinde füze var iddiası17 Temmuz 2014
Julide Ateş NTV'den istifa etti!17 Temmuz 2014
Milli Piyango özelleşti! İşte MPİ'nin yeni sahibi16 Temmuz 2014
KCK davasında 23 tahliye birden!16 Temmuz 2014
Emniyet'te çaycılar bile sürgün yemiş!14 Temmuz 2014
Yargıtay elektrik faturası kararını verdi!14 Temmuz 2014
IŞİD Kürt köylerini işgal etti!14 Temmuz 2014
Meral Akşener için şok Bahçeli iddiası!14 Temmuz 2014
İsrail'den kan donduran Gazze açıklaması14 Temmuz 2014
Bombalı suikast son anda önlendi!11 Temmuz 2014
Denizli'de büyük patlama yaşandı11 Temmuz 2014
Yeni kimliklerde din hanesi olmayacak mı?09 Temmuz 2014
4 eski bakanı bu isimler soruşturacak!09 Temmuz 2014
2014 yılının en gözde meslekleri açıklandı07 Temmuz 2014
Soma mağdurlarına müjde!07 Temmuz 2014
Modifiyeli araçlar trafiğe çıkamayacak!07 Temmuz 2014
Ekmeleddin İhsanoğlu'na Gezi Parkı'nda yoğun ilgi07 Temmuz 2014
Bonzai gençleri sokağa döktü07 Temmuz 2014
İşte ‘dershaneler yasası‘nın detayları05 Temmuz 2014
Rusya, NATO tatbikatına kafa tutuyor05 Temmuz 2014
Çin‘den Türkiye‘ye 6000 kilometrelik tren hattı05 Temmuz 2014
Bakanlığa göre taklit ve tağşiş yapan 45 işletme04 Temmuz 2014
400 bin Türk kadına emeklilik müjdesi!04 Temmuz 2014
Türkiye'nin en korunaklı binası Başbakanlık binası04 Temmuz 2014
2.7 milyon memur zararda!04 Temmuz 2014
Elektrik faturanızı kendiniz hesaplayın04 Temmuz 2014
YSK'dan seçmenlere kritik uyarı!03 Temmuz 2014
Apple'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı. 03 Temmuz 2014
PKK Diyarbakır'da yine yol kesti02 Temmuz 2014
IŞİD'ten şok cihat çağrısı02 Temmuz 2014
Ankara İstanbul YHT hattı ne zaman bitiyor?01 Temmuz 2014
Erdoğan'ın yeğenine hapis cezası verildi!01 Temmuz 2014
Vergi affı düzenlemesinde geri adım!01 Temmuz 2014
IŞİD Irak'ta Hilafet ilan etti01 Temmuz 2014
Obama Irak'a uzman savaş timini gönderdi27 Haziran 2014
450 polis ile büyük operasyon27 Haziran 2014
KPSS başvuruları Temmuz'da başlıyor27 Haziran 2014
En çok kime kızdığını açıkladı!24 Haziran 2014
Sen misin yolcuyu beğenemeyen!24 Haziran 2014
Türkiye böyle ihanet görmedi!24 Haziran 2014
PKK'dan kaçan çocuk böyle itirafçı oldu!24 Haziran 2014
IŞİD en büyük rafineriyi ele geçirdi24 Haziran 2014
IŞİD'in arkasından bakım kim çıktı?23 Haziran 2014
Meteorolojiden kritik şiddetli yağış uyarısı!23 Haziran 2014
Boğulma vakalarına bir günde 10 kurban23 Haziran 2014
Gururluyuz..İlk yerli türbin kanadı üretildi21 Haziran 2014
Hanefi Avcı için tahliye kararı verildi!21 Haziran 2014
Başbakanlıktaki böcek soruşturması!21 Haziran 2014
Torba yasa kimlere nefes aldıracak21 Haziran 2014
Tunceli'de PKK ve TİKKO'ya operasyonu21 Haziran 2014
IŞİD Türk rehineleri bırakıyor iddiası21 Haziran 2014
YouTube'un bilinmeyen karanlık yüzü 21 Haziran 2014
IŞİD Türkiye'de en çok bu sektörü endişelendirdi20 Haziran 2014
Devlet Bahçeli tahliyeler için ne dedi?20 Haziran 2014
Türkiye, şifa turizminde zirveye yaklaştı20 Haziran 2014
Ramazan öncesi gıdaya zam yağmuru20 Haziran 2014
Obama: IŞİD'i vurmaya hazırız20 Haziran 2014
Amerikan uçakları Irak'ta devriyeye başladı19 Haziran 2014
Alkol yasağı AVM'lere sıçrıyor19 Haziran 2014
12 Eylül sanıkları hapse girecek mi?19 Haziran 2014
Engin Alan tahliye olacak mı?19 Haziran 2014
Metrobüs, polisten kaçan seyyar satıcıya çarptı18 Haziran 2014
Irak'ta Türkmenler'in çok zor durumda!18 Haziran 2014
Yeni Yargı Paketi yasalaştı, işte o paket18 Haziran 2014
Türk Freelyshout'a bakanlıktan davet18 Haziran 2014
10 bin memur alınıyor16 Haziran 2014
Irak askerleri Musul'u neden terketti?16 Haziran 2014
Türkmenler zor durumda!16 Haziran 2014
IŞİD toplu katliam fotoğrafları yayınladı!16 Haziran 2014
Başkonsolos yardım istedi mi?16 Haziran 2014
İşte IŞİD'in rehin aldığı Türk ekip13 Haziran 2014
Musul'da IŞİD'de hava operasyonu13 Haziran 2014
Obama'dan kritik Irak açıklaması13 Haziran 2014
Kürt petrolünü Ruslar aldı13 Haziran 2014
Türk askeri Musul ve Kerkük'e girecek mi?12 Haziran 2014
Bahçeli:Musul için gerekirse silah kullanılmalı12 Haziran 2014
Musul'a 'Askeri müdahale masada değil'12 Haziran 2014
Türk F-16 uçakları sınıra uçtu12 Haziran 2014
Bu gece Berat Kandili 12 Haziran 2014
Casusluktan yargılanacaklar!11 Haziran 2014
Soma'da ortaya çıkan 'çocuk' gerçeği 11 Haziran 2014
Makam aracında yerli devrimi!11 Haziran 2014
Tüketici tarihinde bir ilk10 Haziran 2014
Irak'ta korkutan gelişmeler: Türk şoförler rehin, binlerce kişi kaçıyor10 Haziran 2014
"O elin kırılması gerekirdi"10 Haziran 2014
Burs ve kredi alan öğrenciler dikkat09 Haziran 2014
PKK Hakkari'de askeri kışlaya saldırdı09 Haziran 2014
ATAK helikopteri teslim ediliyor09 Haziran 2014
3. havalimanımız Almanları ve İngilizleri kıskandırdı09 Haziran 2014
Tokat'ta protestoculara sert karşılık09 Haziran 2014
Cüneyt Özdemir: Düpedüz hıyarız!09 Haziran 2014
Gezi olaylarını bu polis kızıştırmış!09 Haziran 2014
Havanın yeni kralı İstanbul07 Haziran 2014
Hükümet düğmeye bastı! Af geliyor07 Haziran 2014
Almanya Erdoğan vizyonunu kıskandı!07 Haziran 2014
İcra müdürlüğünden 99 bin TL'lik hata06 Haziran 2014
'Alo polis, şu anda eşimi öldürüyorum’06 Haziran 2014
İşsizlik maaşında süre uzuyor05 Haziran 2014
TUSİAD'ın başına kim geçecek?05 Haziran 2014
Özenle lüks otomobil parçalanır!04 Haziran 2014
Şimdi de Amasya ayakta04 Haziran 2014
Dinlemeyi kimin yaptığı ortaya çıktı04 Haziran 2014
O yolcu olmasa uçak yere çakılacaktı!04 Haziran 2014
120 liranın altındaki borçlar silinecek!04 Haziran 2014
Paralel yapının Selam Örgütü komplosu açığa çıktı02 Haziran 2014
İki ilde korkutan gerginlik!31 Mayıs 2014

Arşiv Arama
 
..
Foto Galeri
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Facebook Beğen
Hava Durumu
Anasayfa | Gazeteler | Foto Galeri | Sohbet Odas
PHS